wtorek 11 kwiecień 2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: „Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa – muzealiów etnograficznych usytuowanych na terenie Małego Skansenu”

Dziekanowice, dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

Postępowanie nr MPP-2-2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: „Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa – muzealiów etnograficznych usytuowanych na terenie Małego Skansenu”

Nr postępowania: MPP-2-2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 432 377,42 zł brutto (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 42/100)
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Firma Budowlana Paczka Józef

 

Adres Wykonawcy:

ul. Ogrodowa 85

34-400 Nowy Targ

 

Cena: 348.909,67 zł netto

 429.158,89  zł brutto

 

Termin realizacji:  zgodnie z SIWZ (nie było to kryterium oceny ofert)

 

Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy licząc od dnia wykonania przedmiotu zamówienia

 

Warunki płatności: zgodnie z SIWZ (nie było to kryterium oceny ofert)

Podpisy Komisji:

  1. Przewodniczący: mec. Szymon Muszyński        
  2. Członkowie: Janusz Górecki, Maria Staśkiewicz, Bartosz Gadziński             
  3. Sekretarz Komisji: Marek Staszewski               

 

Załącznik w formacie .docx