poniedziałek 05 listopad 2018

Zmarł prof. Jerzy Lesław Wyrozumski, wybitny historyk mediewista

W Krakowie 2 listopada 2018 roku w wieku 88 lat zmarł prof. Jerzy Wyrozumski. W 2015 roku był laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego.

Profesor dr hab. Jerzy Lesław Wyrozumski był wybitnym historykiem mediewistą. Urodził się w 1930 roku w Trembowli na Ukrainie. Po II wojnie światowej rodzina Wyrozumskich na krótki czas osiadła w Kcyni, a przyszły profesor uczęszczał do gimnazjum w Wągrowcu. Dalszą edukację pobierał w Zielonej Górze i Koźlu, w którym zdał maturę. Studia ukończył w 1955 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tuż po studiach na krótko został zatrudniony w Archiwum Państwowym w Krakowie, aby wkrótce związać się na całe życie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Był tam kierownikiem Zakładu Historii Polski Średniowiecznej, dziekanem Wydziału Historycznego i prorektorem tej Almae Matris. W 2000 roku przeszedł na emeryturę. Był członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności i jej sekretarzem generalnym. Był też wieloletnim prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Jego pierwsza praca naukowa, która powstała już na studiach, dotyczyła początków opieki społecznej w górnictwie. Ukształtowała ona zainteresowania młodego naukowca, który poświęcił się badaniom życia społecznego i dziejom gospodarczym oraz politycznym w średniowiecznej Polsce. Dużo uwagi w swoim naukowym życiorysie przeznaczył też dziejom Kościoła w Polsce średniowiecznej oraz hagiografii. W tym zakresie powstały m.in. ważne studia o arcybiskupach gnieźnieńskich XIII-XIV wieku. Praca Profesora poświęcona Jadwidze Andegaweńskiej wykorzystana została podczas procesu kanonizacji Królowej. Jest też autorem obszernej monografii o królu Kazimierzu Wielkim, ostatnim z dynastii piastowskiej, oraz licznych innych opracowań naukowych, w tym kilku wydań podręczników historii, które od wielu lat służą kolejnym pokoleniom studentów i pasjonatów historii. Jako oddany krakowianin z wielkim zaangażowaniem badał dzieje tego miasta w średniowieczu.

Papież Jan Paweł II przyznał Profesorowi Jerzemu Wyrozumskiemu Krzyż Komandorski św. Sylwestra, a Papieska Akademia Teologiczna uhonorowała Go medalem Benemerenti. Profesor otrzymał doctorat honoris causa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) oraz trzech innych Uniwersytetów. Został też uhonorowany estońskim Orderem Krzyża Ziemi Maryjnej. 

Naukowy i dydaktyczny wkład prof. dr. hab. Jerzego L. Wyrozumskiego w badania i upowszechnianie wiedzy z zakresu średniowiecznych dziejów Polski piastowskiej wśród społeczeństwa jest olbrzymi. Odejście Profesora to niepowetowana strata dla świata nauki.

 

 

 

Archiwum