wtorek 21 luty 2012

Badania interdyscyplinarne

  Współczesna metodyka badań historycznych skierowana jest na pozyskanie możliwie najszerszego zakresu informacji, których mogą dostarczyć źródła historyczne, zarówno pisane, jak i archeologiczne. Wskazane jest skonstruowanie wszechstronnego wachlarza pytań, pozwalającego najpełniej zrekonstruować dawne dzieje. Wieloaspektowość minionych wydarzeń przekracza jednak możliwości poznawcze pojedynczego badacza patrzącego na zabytek z własnej, często ściśle specjalistycznej perspektywy. W celu gruntownego rozpoznania poszczególnych artefaktów najczęściej prowadzone są pogłębione analizy specjalistyczne z zakresu nauk historycznych, archeologicznych, architektonicznych, artystycznych, przyrodniczych i fizyko-chemicznych. Ich wyniki pozwalają uzyskać bardziej wiarygodne informacje o zjawiskach towarzyszących badanym przedmiotom i określić ich miejsce w minionej rzeczywistości.    
   Aby możliwie najlepiej spełnić swoją misję, a jednocześnie sprostać wymaganiom stawianym we współczesnej refleksji naukowej, w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy rozpoczęto program interdyscyplinarnych badań zabytków, pochodzących z grodzisk znajdujących się pod opieką Muzeum. Zbiory te należą do najcenniejszych w Polsce i stanowią unikatowy rodzaj znaleziska.
   Przy opracowaniu pozyskanych artefaktów obok dogłębnej analizy formalnej skupiono się na przeprowadzeniu nowoczesnych badań interdyscyplinarnych. Do każdego cyklu prac w zależności od przedmiotów opracowania, angażowani są najwyższej klasy specjaliści. Zapewnia to zachowanie odpowiedniego standardu przeprowadzonych badań, których wyniki  mają stanowić obszerną podstawę pogłębionych studiów nad kulturą materialną i duchową wczesnośredniowiecznej Polski.

                               

tekst Paweł Sankiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania militariów Badania numizmatyczne Badania geofizyczne

Ratowanie i konserwacja srebrnego naszyjnika z kaptorgami z przełomu X/XI wieku

 

Muszle pielgrzymie do Santiago de Compostela

 

 

 

 

Archiwum