piątek 22 maj 2015

Profesor dr hab. Jerzy Wyrozumski laureatem tegorocznej Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Z inicjatywy Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 12 czerwca 2009 roku podjął Uchwałę o ustanowieniu „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego”


Na podstawie Uchwały nr 2694/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 12 czerwca 2009 r. ustanawiającej „Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego” i zgodnie ze Statutem Nagrody, na wniosek Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (wniosek z dn. 7 lutego 2015 r.) Kapituła Nagrody w składzie: Arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Arcybiskup Archidiecezji Poznańskiej, Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i Sekretarz Kapituły w dniu 20 kwietnia 2015 r.

 

Nagroda jest honorowa, przyznawana raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Laureata wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, dziewięcioosobowa Kapituła Nagrody.    
Dotychczasowymi laureatami Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego zostali: prof. dr hab. Gerard Labuda, prof. dr hab. Zofia Kurnatowska, prof. dr hab. Jerzy K. Strzelczyk, prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, prof. dr hab. Klementyna Żurowska oraz prof. dr hab. Henryk Samsonowicz.

Do grona laureatów nagrody w tegorocznej edycji dołączył profesor dr hab. Jerzy Wyrozumski, a uroczyste wręczenie statuetki Lednickiego Orła Piastowskiego odbędzie się 29 maja 2015 roku o godz. 13:00 w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.


Profesor dr hab. Jerzy Lesław Wyrozumski jest wybitnym historykiem mediewistą. Urodził się w 1930 roku w Trembowli na Ukrainie. Po II wojnie światowej rodzina Wyrozumskich na krótki czas osiadła w Kcyni, a przyszły profesor uczęszczał do gimnazjum w Wągrowcu. Dalszą edukację pobierał w Zielonej Górze i Koźlu, w którym zdał maturę. Studia ukończył w 1955 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tuż po studiach na krótko został zatrudniony w Archiwum Państwowym w Krakowie, aby wkrótce związać się na całe życie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Był tam kierownikiem Zakładu Historii Polski Średniowiecznej, dziekanem Wydziału Historycznego i prorektorem tej Almae Matris. W 2000 roku przeszedł na emeryturę. Obecnie jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności i jej sekretarzem generalnym. Jest też wieloletnim prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Jego pierwsza praca naukowa – powstała już na studiach – dotyczyła początków opieki społecznej w górnictwie. Ukształtowała ona zainteresowania Laureata, który poświęcił się badaniom życia społecznego i dziejom gospodarczym oraz politycznym w średniowiecznej Polsce. Dużo uwagi w swoim naukowym życiorysie przeznaczył też dziejom Kościoła w Polsce średniowiecznej oraz hagiografii. W tym zakresie powstały m.in. ważne studia o arcybiskupach gnieźnieńskich XIII-XIV wieku. Praca Profesora poświęcona Jadwidze Andegaweńskiej wykorzystana została podczas procesu kanonizacji Królowej. Jest też autorem obszernej monografii o królu Kazimierzu Wielkim, ostatnim z dynastii piastowskiej, oraz licznych innych opracowań naukowych, w tym kilku wydań podręczników historii, które od wielu lat służą kolejnym pokoleniom studentów i pasjonatów historii. Jako oddany krakowianin z wielkim zaangażowaniem badał dzieje tego miasta w średniowieczu.
Papież Jan Paweł II przyznał Profesorowi Krzyż Komandorski św. Sylwestra, a Papieska Akademia Teologiczna uhonorowała Go medalem Benemerenti.
Profesor Jerzy Wyrozumski otrzymał doctorat honoris causa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) oraz trzech innych Uniwersytetów. Jest też uhonorowany estońskim Orderem Krzyża Ziemi Maryjnej.
Naukowy i dydaktyczny wkład prof. dr. hab. Jerzego L. Wyrozumskiego w badania i upowszechnianie wiedzy z zakresu średniowiecznych dziejów Polski piastowskiej wśród społeczeństwa jest olbrzymi. Kapituła Nagrody jednogłośnie zatem uznała przyznanie Panu Profesorowi lednickiej statuetki za bezwzględnie uzasadnione.

 
 

Archiwum